JFK MAY 1ST & 16TH 2018 - FREKETIC
PH-BHF

PH-BHF

PH-BHF
KLM
787-9 DREAMLINER
MSN 42486